Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Holding Marcin Kraska, ul. Warszawska 37 lok 66, Piaseczno dalej jako „Administrator”.
 2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować za pomocą:
 • poczty tradycyjnej – kierując list na adres: Warszawska 37 lok 66, Piaseczno
 • poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: przeprowadzka@przeprowadzka.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, a w przypadku jej zawarcia – w celu prawidłowego wykonania tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO”;
 • rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora rozpatrywania zgłoszonych reklamacji i roszczeń;
 • marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora promocji sowich produktów i usług;
 • realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 • w związku z zawartą umową – przez okres trwania umowy lub trwania Pani/Pana zobowiązania;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
 • dla celu marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które Administrator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa przez okres wskazany w tych przepisach.
 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu (również z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją) wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Administrator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić osobiście, elektronicznie lub pocztą tradycyjną. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.
 2. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne, marketingowe, podmioty biorące udział w realizacji usług.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.